Prostorski ureditveni pogoji (PUP)


Prostorski ureditveni pogoji v občini


Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za naselje


Prostorski ureditveni pogoji za razpršeno gradnjo v občini


Prostorski izvedbeni načrt (PIN)


Zazidalni načrt (ZN)


Lokacijski načrt (LN)


Ureditveni načrt (UN)


Krajinski načrt (KN)

Prostorski plan občine
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine
Prostorski plan občine

Digitalni plani občin, kot konkretizacija informacijskih sistemov
Ocena stanja na področju urejanja prostora na lokalni ravni digitalizirana in v GIS vgrajena kartografska  dokumentacija k planu

Analiza strokovnih osnov za pripravo prostorskih aktov po ZUreP-1