Strokovne podlage za opredelitev novega območja za poselitev


Strokovne podlage za ureditveno območje naselja


Strokovne podlage za razpršeno poselitev v občini


Strokovna podlaga za spremembo in dopolnitev urbanistične zasnove za naselje


Strokovne podlage za obrazložitev in utemeljitev predlogov širitve ureditvenega območja naselja


Strokovne podlage za območje stanovanjske gradnje