Referenčni projekti Odgovorni prostorski načrtovalec
Strokovne podlage za prostorske sestavine občinskih planskih aktov
Strokovne podlage za prostorske sestavine občinskih planskih aktov Mateja Kukovec
Strokovne podlage za usmerjanje poselitve na območju KS Bresternica in KS Malečnik – Ruperče  Aleš Koprivšek
Študije, strokovne podlage, akti s področja urejanja prometa
Razvojni program za področje parkiranja v mestu Maribor Mateja Kukovec
Strokovne podlage za dolgoročni razvoj JAPP v mestu Maribor – nadgradnja urbanistične zasnove Mateja Kukovec
Strokovne podlage za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije v Mestni občini Maribor Mateja Kukovec 
Strokovne podlage za prometno ureditev ob evropskem dnevu brez avtomobila Mateja Kukovec 
Strokovne podlage za prostorske izvedbene akte
Primerjalna študija variant tras prenosnega plinovoda Šentrupert - Šoštanj Mateja Kukovec
Primerjalna študija variant lokacije kompresorske postaje Ajdovščina Mateja Kukovec 
Primerjalna študija variant podaljška ceste Proletarskih brigad v Mariboru Mateja Kukovec 
Primerjalna študija variant za VG ureditev Drave od Dogoš do jezu v Melju Mateja Kukovec 
Utemeljitev strokovne rešitve za prostorsko ureditev skupnega pomena za blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti Andreja Kuzmanič 
Prostorski izvedbeni načrti 
Državni lokacijski načrt za odsek avtoceste Lenart – Sp. Senarska Andreja Kuzmanič 
Državni lokacijski načrt za kompresorsko postajo Ajdovščina Andreja Kuzmanič 
Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod Šentrupert Šoštanj Andreja Kuzmanič 
Državni lokacijski načrt za VGU Drave od Dogoš do jezu v Melju Andreja Kuzmanič 
Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec – Rogaška Slatina Mateja Kukovec
Lokacijski načrt za pridobivalno polje glinokopa Pragersko Majda Medvešek 
Občinski lokacijski načrt za del območja plansko prostorske enote ŠE 13 v Šentilju v Slovenskih goricah (območje igralnice HIT in stanovanjsko območje) Andreja Kuzmanič
Občinski lokacijski načrt za poslovno cono v občini Radlje ob Dravi Andreja Kuzmanič 
Ureditveni načrt za naselje Pernica Majda Medvešek
Občinski lokacijski načrt za poslovno storitveno cono Ozare in obvoznico Stari trg v Slovenj Gradcu Mateja Kukovec 
Ureditveni načrt za del območja C-1 in C-2 (multimedijski center Lent) Majda Medvešek 
Zazidalni načrt za proizvodno cono Te 5-Tezno (TAM) Majda Medvešek 
Zazidalni načrt za prireditveni kongresni center s sejmiščem v Mariboru (del območja C-4 in el območja C-6) Majda Medvešek 
Prostorski ureditveni pogoji
Prostorski ureditveni pogoji za območje Urbanistične zasnove Mesta Maribor

Majda Medvešek

Projektna dokumentacija
Poslovno obrtna cona Cerkvenjak – PGD, PZI Mateja Kukovec
Center Mercator (Pobrežje, Maribor) – načrt krajinske arhitekture – PGD, PZI Aleš Koprivšek