Kratka zgodovina

15. novembra 1960. je bil ustanovljen Okrajni zavod za urbanizem, ki se je ukvarjal s proučevanjem vseh urbanističnih vprašanj mesta in naselij v takratnem okraju Maribor.

S preoblikovanjem v Zavod za urbanizem Maribor s sedežem v Ulici Vita Kraigherja 8, so bili postavljeni organizacijski temelji za načrtno urejanje prostora in razumnega odnosa do izrabe prostora.

Poslovanje je bilo usklajeno z Zakonom o gospodarskih družbah 1997. Današnji ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje oziroma skrajšana firma ZUM d.o.o. je sedaj organiziran kot gospodarska družba – družba z omejeno odgovornostjo in je pravni naslednik nekdanjega zavoda.

Kadri

Leta 1961 je bilo v ZUM zaposlenih 29 delavcev. Število je postopoma naraščalo in v letu 1970 doseglo 70 delavcev, da bi 1979. leta podjetje zaposlovalo 102 delavca, kar je bilo tudi največ v obravnavanem obdobju. Krizno obdobje konec 80-ih in v začetku 90-ih let tudi ZUM-u ni prizaneslo. Terjalo je prilagoditve tudi v številu delavcev. Število zaposlenih postopoma upada in doseže leta 1990 70 delavcev, leta 1995 50 delavcev in leta 2005 25 delavcev.

Danes je v firmi zaposlenih je 24 delavcev, od tega 2 magistra, 10 z visoko in 5 z višjo izobrazbo. Sedež družbe je v poslovnih prostorih, ki so v lasti družbe v izmeri okrog 1.100 m2, z lastno knjižnico in bogato arhivsko dokumentacijo.

Razvoj podjetja

V letu 1963 se je vodstvo Zavoda za urbanizem Maribor odločilo za nakup oziroma gradnjo novih poslovnih prostorov na vogalu Grajske in Gregorčičeve ulice in s tem določilo sedež podjetja na Grajski ul. 7 vse do danes.

V letih 1964, 1969, 1975 in 1980 so sledile razne obnove, adaptacije in nadgradnje navedenega poslovnega objekta, tako da je nastalo v treh nadstropjih skupno približno 1100 m2 poslovnih prostorov. V obdobju 30 let vse do leta 1990 je bilo mnogo investiranega tudi v nakup stanovanj in počitniških kapacitet. V zadnjem desetletju, posebno pa po letu 1995 smo z obnovo strehe pričeli prepotrebno obnovo vseh pisarniških prostorov. Zatem je sledila obnova ostalih prostorov v III., IV. In delu V. etaže poslovne zgradbe.

Zametki vlaganj v računalniško opremo vključno z ustreznimi programi segajo v leto 1987. Postopoma je podjetje to opremo nabavilo in jo vključevalo v tehnologijo izdelave svojih izdelkov. Do posodobitve celotnega računalniškega sistema z mrežo visoko zmogljivih osebnih računalnikov, s podporo kvalitetnih eksternih enot in primernih specializiranih programov je prišlo v letu 1997. S stalnim vlaganjem in posodabljanjem računalniške infrastrukture smo danes dosegli zavidljivo raven tehnične opremljenosti, brez katere si kakovostnih in strokovno najzahtevnejših izdelkov sploh ne moremo več zamisliti.

ZUM je v času svojega 48 letnega obstoja in delovanja izdelal preko 500 različnih prostorskih izvedbenih aktov in preko 80 prostorskih planov oziroma sprememb in dopolnitev le teh. Števila izdelanih strokovnih podlag in lokacijskih dokumentacij za najrazličnejše posege v prostor praktično ni mogoče prešteti. Po grobi oceni jih je okoli 80.000.