Storitve

že več kot 60 let skrbimo za uspešen prostorski razvoj slovenskih občin

Prostorski akti

Pripravljamo prostorske akte za občine in državo, ki določajo rabo in urejanje našega skupnega prostora in so pravna podlaga za vse vrste projektov v prostoru. Prostorski akti določajo namenska raba prostora, podrobne izvedbene pogoje za za umeščanje objektov in posege v prostor. Določajo način umeščanja iz izvedbo ureditev državnega pomena. Za izvedbo prostorskega načrtovanja in planiranja naročnikom pomagamo pripraviti celovite projektne naloge, ki zagotavljajo kvalitetno izvedbo naročil.

 • Občinski podrobni prostorski načrti za občine in za individualne investitorje (OPPN)
 • Občinski prostorski načrti (OPN)
 • Državni prostorski načrti (DPN)
 • Projektne naloge za izvedbo razpisov in pripravo prostorskih aktov
Urbanistične zasnove, strokovne podlage, študije variant

Pripravljamo strokovna gradiva za prostorsko umeščanje stanovanjskih sosesk, poslovno-proizvodnih con, prometno infrastructuro, komunalno infrastrukturo, območja, športno-rekreacijska območja, območja za turizem in vse druge ureditve. Vsa gradiva pripravlja interdisciplinarna skupina strokovnjakov.

 • Urbanistične zasnove in študije
 • Strokovne podlage za prostorske akte
 • Študije variant
Načrti krajinske arhitekture

Krajinska arhitektura predstavlja temelj trajnostnega urejanja prostora in oblikovanja kvalitetnega življenskega prostora. Krajinska arhitektura vključuje načrtovanje, projektiranje, upravljanje in negovanje grajenega in naravnega okolja. S svojim edinstvenim naborom znanja in izkušenj si prizadevamo izboljšati kvaliteto okolja v vseh skupnostih.

 • Projektna dokumentacija za krajinske ureditve
 • Zasnove krajinskih ureditev na zavarovanih območjih
 • Vrednotenje krajine
Vizualizacije prostorskih ureditev, prostorske simulacije, vizualizacije prostorskih podatkov

Izdelujemo prostorske vizualizacije vseh vrst prostorskih ureditev. Upodobitev načrtovanih projektov omogoča kvalitetno seznanjanje javnosti in ustvarjanje pozitivnega javnega odziva na načrtovane investicije.

Za namene podatkovno podprtega odločanja in podatkovno podprtega presojanja odločevalcev in nosilcev urejanja prostora pripravljamo podatkovne analize in vizualizacije prostorskih in statističnih podatkov.

Razvoj in načrtovanje infrastrukturnih projektov

Smo strokovnjaki na področju razvoja infrastrukturnih projektov in že vrsto let zagotavljamo vrhunske rešitve za naše stranke. Naše podjetje je specializirano za razvoj projektov na področjih kot so ceste, vodovodna omrežja, kanalizacijska omrežja, energetska in druga kritična infrastruktura.

Naše storitve vključujejo celovit nabor podpornih storitev, od projektiranja do izvedbe infrastrukturnih projektov. S angažiranim pristopom k projektiranju in gradnji poskrbimo za zmanjšanje stroškov in izboljšanju kakovosti infrastrukture. Zavezani smo k trajnostnemu načrtovanju ter tehnološko naprednim pristopom pri načrtovanju infrastrukture.

 • Strateške in primerjalne študije prometne infrastrukture
 • Študije variant okoljske infrastrukture
 • Projektna dokumentacija infrastrukturnih ureditev
 • Recenzije, revizije
 • Gradbeni nadzori
 • Projektne naloge za razpise
Projekti trajnostne mobilnosti in zelena logistika

Pripravljamo projekte, študije in strategije na področju trajnostne mobilnosti in zelene logistike. Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Njen cilj je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov.

Zelena logistika stremi k proučevanju pojavov ki nastanejo z onesnaževanjem, ter proučuje načine zmanjševanja vpliva logistike podjetij na okolje, pred vsem z preoblokovanjem transportnih rešitev in rešitev skladiščena.

 • Celostne prometne strategije
 • Mobilnostni načrti
 • Analize, strategije in načrti zelene logistike
Svetovanje občinam na področju prostorskih aktov in projektne dokumentacije

Občinam in ostalim naročnikom svetujemo tudi pri pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov, zakonskih določil in zahtev, pri utemeljevanju posegov v prostor in izdelavi različnih strokovnih podlag.

Za naročnike pripravljamo projektne naloge za izvedbo razpisov in pripravo prostorskih aktov.

 • Projektne naloge za pripravo prostorske in projektne dokumentacije
 • Terminski plani priprave prostorske in projektne dokumentacije
 • Usklajevanje z nosilci urejanja prostora in občinskimi strokovnimi službami
Geoinformacijske rešitve

Smo podjetje, ki ponuja geoinformacijske rešitve slovenskim občinam, s katerimi lahko izkoristijo potencial prostorskih podatkov za izboljšanje svojega delovanja. Naše storitve vključujejo zajem, analizo in vizualizacijo geoprostorskih podatkov ter razvoj prilagojenih rešitev za občine. Naša ekipa strokovnjakov z bogatimi izkušnjami na področju geoinformatike vam lahko pomaga pri uporabi geoinformacijskih rešitev za vaše specifične potrebe.

Z našimi geoinformacijskimi rešitvami lahko slovenske občine izkoristijo potencial prostorskih podatkov za doseganje zastavljenih ciljev pri načrtovanju in urejanju prostora.

 • Izdelava podlag za kategorizacije javnih cest
 • Vzpostavitev in vzdrževanje evidence dejanske rabe in katastra javnih cest ter druge javne gospodarske infrastrukture
 • Priprava strokovnih podlag za razvoj in opremljanje stavbnih zemljišč
 • Analize lastništva javnih površin in določitve javnega dobra
 • Spremljanje stanja v prostoru z izračuni, analizami in vrednotenjem kazalnikov komunalnega opremljanja na državni, regijski in občinski ravni